11:01 ICT Thứ tư, 16/01/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

VIDEO

Loading the player...

Trang nhất » Tin Tức » Công nghệ thông tin

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM HỌC 2014 - 2015

Thứ hai - 04/05/2015 05:12
PHÒNG GD & ĐT CAN LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH KHÁNH LỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …../ KH CNTT                                             Khánh Lộc, ngày 17 tháng 10 năm 2014
KẾ HOẠCH
Ứng dụng Công nghệ thông tin năm học 2014 - 2015
 
I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Công văn số 1329/ SGD ĐT- CNTT ngày 3/09/2014 của Sở GD Hà Tĩnh về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014 – 2015;
- Quyết định số 02/2014/ QĐ – UBND Huyện Can Lộc ngày 08/09/2014 về việc ban hành quy chế Ứng dụng CNTT trog hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn Can Lộc;
- Kế hoạch số 777/ KH- PGD & ĐT Can Lộc ngày 08/10/2014 về Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin năm học 2014 – 2015.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nâng cấp hệ thống máy tính và kết nối mạng Internet trong nhà trường:
Lắp đặt mạng Internet tốc độ cao, hệ thống Wireless, trang bị thiết bị 3 G cho CB, GV phụ trách CNTT khi mạng có sự cố, phục vụ tốt cho công tác quản lý và điều hành giáo dục, phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin của cán bộ, giáo viên trong trường.
- Mua thêm 5 máy tính để bàn cho phòng tin học phục vụ cho việc dạy môn tin học và để học sinh tham gia các hội thi trên mạng như: Olympic toán, Olympic tiếng Anh, Giao thông thông minh…;
- Mua thêm 1 máy tính xách tay,1 máy in phục vụ cho công tác quản lý,…
2. Sử dụng tốt hòm thư điện tử trong nhà trường:
- Tập huấn tạo tài khoản và sử dụng tài khoản Gmail cho giáo viên để thông tin liên lạc và tài khoản dowload tài liệu phục vụ giảng dạy. Cách đăng  ký tài khoản là thành viên của diễn đàn giáo dục tiểu học Hà Tĩnh.Truy cập vào trang Diễn đàn giáo dục tiểu học Hà Tĩnh để nắm bắt thông tin, học hỏi kinh nghiệm,…
- Tăng cường sử dụng địa chỉ email trong làm việc, trao đổi thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc hành chính và giảng dạy. Đảm bảo 100% CB, GV, NV có hộp thư điện tử Gmail để trao đổi thông tin, báo cáo kịp thời.
3. Khai thác địa chỉ Website của ngành và truy cập website của trường 
- Hướng dẫn phổ biến cho cán bộ, giáo viên  khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website:
+ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh: Tại địa chỉ http://Hatinh.edu.vn và diendangiaoductieuhoc.edu.vn
+ Phòng GD&ĐT Can Lộc:  Thường xuyên vào trang thông tin  http://Canloc.edu.vn để nhận các công văn chỉ đạo và báo cáo kịp thời.
- Thành lập ban quản trị trang web  http://thkhanhloc.canloc.edu.vn , khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên viết bài, đưa tư liệu, giáo án, bài giảng, cung cấp thêm những nguồn thông tin làm phong phú thêm và đa dạng trên trang web của trường.
- Hướng dẫn và phổ biến rộng rãi cho các thầy cô giáo và nhân viên trong trường biết và khai thác các thông tin trên hệ thống Website.
4. Sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong quản lý giáo dục
Để sử dụng hiệu quả các phần mềm UWDCNTT trong quản lý cũng như giảng dạy, đ/c gv tin học -  phụ trách CNTT có trách nhiệm phối hợp với BGH để hoàn thành tốt việc ứng dụng, sử dụng các phần mềm sau đây:
- Cập nhật, bổ dung dữ liệu vào phần mềm quản lý nhân sự PMIS (Rà soát thông tin về CB, GV, NV trong nhà trường để cập nhật thông tin bổ sung, thay đổi về nhân sự, chỉnh sửa thông tin cho chính xác với thực tế). Kết xuất dữ liệu ra File .XML gửi về phòng theo định kỳ :
Lần 1: Trước ngày 15/10 hằng năm; cập nhật đến ngày 30/09
Lần 2: Trước ngày 10/01 ; cập nhật đến ngày 31/12
Lần 3: Trước ngày 01/06 ; cập nhật đến ngày 31/05
- Cập nhật số liệu trường đầu năm vào phần mềm thống kê nhà trường phần mềm Online http://thongke.Smas. edu.vn và kết xuất thông tin nộp về phòng theo quy định.
- Bổ sung thông tin, rà soát số liệu trên phần mềm PCGD – XMC tại trang http://pcgd.moet.gov.vn để nộp báo cáo về Phòng, Sở.
- Cập nhật thông tin cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh vào phần mềm Quản lý nhà trường Smas 3.0 và sử dụng phần mềm để nhận xét học sinh thông thông tư 30/BGD tại địa chỉ: http://Login.Smas.edu.vn
- Sử dụng phần mềm  thống kê Quản lý giáo dục tiểu học EQMS tại địa chỉ http://eqms.eos.vn và Cập nhật hồ sơ trường đầu năm vào phần mềm EQMS gửi về phòng.
- Sử dụng phần mềm dùng chung I - O trong việc giao dịch thông tin điện tử các nhà trường, phòng GD, UBND huyện,…
5. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học
- Tổ chức tập huấn, chuyên đề bồi dưỡng thiết kế bài giảng bằng phần mềm Master Elearning.
- Khuyến khích, động viên giáo viên xây dựng bài giảng có ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp giảng đạy, thiết kế bài giảng bằng phần mềm Master Elearning.
-  Tập huần kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, giáo án theo thể thức trình bày văn bản số 01/2011/ TT- BNV.
6. Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý:
- Tăng cường bồi dưỡng kiến thức về tin học, về ứng dụng công nghệ thông tin cho CB, GV, NV thông qua các buổi tập huấn, chuyên đề do đ/c Huê – gv Tin học thực hiện:
+ Tập huấn sử dụng phần mềm Master Elearning, chuyên đề về tiết dạy xây dựng bài giảng trên phần mềm Elearning.
+ Tập huấn sử dụng phần mềm Smas 3.0
+ Tập huấn về cách tạo tài khoản trên diễn đàn Giáo dục tiểu học Hà Tĩnh, cách đưa bài lên diễn đàn,..
+ Tập huấn về kỹ thuật trình bày văn bản theo TT 01/2011…
- Cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để cán bộ, giáo viên tự nghiên cứu, bồi dưỡng.
- Rà soát CB, GV, NV có chứng chỉ tin học, kiểm tra kiến thức và kỹ năng về Tin học bằng khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế.
7.  Tiếp tục thực hiện dạy  học môn Tin học
- Tiếp tục dạy học môn tin học từ khối 3 đến khối 5. Cụ thể trường TH Khánh Lộc có 8 lớp học môn tin học ( trong đó khối 3: 3 lớp; Khối 4: 3 lớp; Khối 5: 2 lớp)
- Có 10 máy tính hoạt động tốt, có kết nối Internet phục vụ cho dạy học môn tin học và để học sinh tham gia các hội thi trên mạng như: Olympic toán, Olympic tiếng Anh, Giao thông thông minh…
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban giám hiệu
 - Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong nhà trường năm học 2014-2015
          - Chỉ đạo CB, GV, NV các đoàn thể trong nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2014 - 2015; Ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nội dung để làm căn cứ xét chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và xét danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở…
 - Tổ chức quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT tới 100% cán bộ, giáo viên,nhânviên trong nhà trường.
-  Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khai thác, sử dụng, đóng góp tài nguyên trên các website của Trường, Phòng, Sở.
 - Ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập của nhà trường theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.          
 - Quán triệt tới 100% giáo viên về định hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động giảng dạy. Sử dụng phần mềm soạn giảng Master Elearning.
Làm tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho
cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
 - Đầu tư hệ thống máy tính, máy chiếu, máy in, hệ thống mạng Wireless và các thiết bị CNTT khác theo hướng thiết thực, hiệu quả.
2. Đối với  giáo viên, nhân viên:
- Thực hiện nghiêm túc chương trình Ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Giáo viên, nhân viên sử dụng tốt hòm thư điện tử Gmail, Giáo viên tăng cường học hỏi kinh nghiệm thiết kế bài giảng trên phần mềm Master Elearning.
- Tổ chức thảo luận trong tổ, nhóm chuyên môn để có giải pháp ứng dụng hiệu quả CNTT vào các hoạt động giảng dạy, giáo dục.
Trên đây là kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT của trường Tiểu học Khánh Lộc năm học 2014 - 2015.
 
Nơi nhận                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- PGD để báo cáo
- Các tổ CM;
- CB, GV, NV;
- Lưu VT.                                                                                      Hoàng Thị Ái Khanh
 
 

 
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Ái Khanh _ Hiệu trưởng Trường TH Khánh Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG